مشخصات بیماری که عارضه دارو را تجربه کرده است

عارضه (یا عوارض دارویی) مشاهده شده

توضیحات بیشتر در مورد عارضه دارویی مشاهده شده

کدام دارو مشکوک به ایجاد این عارضه (یا عوارض) می باشد؟

مشخصات فرد گزارش کننده

کد امنیتی