مدیر تحقیقات و فرمولاسیون

خانم دکتر فریده محمودزاده

mahmoodzadeh_f@alborzdarouco.com