مدیر تولید جامدات

آقای مهندس علی رضائی

rezaei_a@alborzdarouco.com