افتخارات

  • دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت برای گروه محصولات تزریقی در اولین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران (INFD&HQA) سال 1389
  • دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره برای گروه محصولات جامدات در دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران (INFD&HQA) سال 1390
  • اولین شرکت دارویی موفق به دریافت تندیس ملی بهره وری در کشور از چهارمین جشنواره ملی بهره وری در سال 1390
  • دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره برای گروه محصولات جامدات در سومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران (INFD&HQA) سال 1391
  • دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره برای گروه محصولات جامدات در چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران (INFD&HQA) سال 1392
  • دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت دوستاره برای گروه محصولات سرنگ های حاوی محلول آماده تزریق پریفیلد در پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران (INFD&HQA) سال 1393
  • دریافت تقدیرنامه چهار ستاره طبق الگو (EFQM2013) در اولین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت (1395)
  • دریافت لوح تقدیر برترین شرکت  از نظر سود آوری در گروه مواد و محصولات دارویی در نهمین جشنواره ملی بهره وری ایران(1396)
  • دریافت تقدیرنامه چهار ستاره طبق الگو (EFQM2013) در دومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت (1396)
  • دریافت "تندیس بلورین" در سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت (1397)