آقای رضا دبستانی

عضو هیت مدیره

 • شرکت کی بی سی
 • سمت: عضو هیات مدیره
 • نماینده: رضا دبستانی
 • مدت ماموریت
 • شروع :1398/03/11
 • خاتمه:1400/03/11
 • توضیحات: غیر موظف
 • سوابق:مدیر سرمایه انسانی و امور مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر, کارشناس ارشد منابع انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 • تاریخ تولد:1362
 • تعداد سهام:6196
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد
 • تعداد سهام عضو حقوقی: 6196