آقای دکتر میثم قاسمی

عضو هیات مدیره

 • شرکت سرمایه گذاری البرز
 • سمت: عضو هیات مدیره
 • نماینده: میثم قاسمی
 • مدت ماموریت
 • شروع : 1398/03/11
 • خاتمه: 1400/03/11
 • توضیحات: غیر موظف
 • سوابق: مدیر صنایع شرکت تولید دارو
 • تاریخ تولد: 1365
 • تحصیلات: دکترا
 • تعداد سهام عضو حقوقی: 1209987924