پرسشنامه استخدامی

شرکت داروسازی البرزدارو

مشخصات فردی
بدون علامتمشخصات تحصیلی خود را بترتیب از بالاترین مدرک تحصیلی بنویسید

سوابق کاری بترتیب از آخرین اشتغال

آشنایی با زبان های خارجی


سایر توانایی های فنی و تخصصی

چه عاملی باعث مراجعه شما به این شرکت شده است؟

اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

آیا سابقه کیفری(سیاسی،جزائی) دارید؟

مشخصات افراد خانواده

مشخصات معرف و یا دو نفر از افرادیکه شما را کاملا میشناسند

شرایط کاری

تعهدات
با تکمیل و ارسال این فرم اعتراف می نمایم که دخانیات استعمال نمی کنم و متعهد می شوم در صورت اشتغال اقدام به استعمال دخانیات ننمایم.
همچنین متعهد می گردم چنانچه بعد از ورود به شرکت یا در حین خدمت معلوم گردد مطالب و یا مدارکی را که از لحاظ استخدام حائز اهمیت بوده خلاف واقع ارائه نموده ام، این پرسشنامه به منزله استعفای اینجانب قلمداد گردد.
ضمنا مطلع می باشم که با تکمیل این پرسشنامه، شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمی باشد و چنانچه تغییری در هر یک از اطلاعات فوق حاصل شود بلافاصله مراتب را به امور اداری و منابع انسانی اعلام خواهم نمود.